ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕ НА „ПИРИНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ АД/ ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“

  1. Общи разпоредби

Моля, внимателно изчетете настоящите Общи условия за използване, преди да използвате сайтa на „ПИРИНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ АД – ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“ /наричан за по кратко по надолу ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“/. Те представляват ДОГОВОР между Вас и ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“, с който получавате правото да използвате услугите на сайтa безплатно – за лични и нетърговски цели при спазване на посочените по-долу условия. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“. Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях чрез достъпа до интернет страниците, както и се задължавате да ги спазвате. Моля, не използвайте сайта на ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“, в случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу.

Услугите на сайта потребителите имат право да използват само за лични и нетърговски цели.

  1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“.

“УСЛУГА/и” на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– изпращане на имейл за контакт с екипа на ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“.

“ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“  се намира в договорни отношения. От негово име ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“ има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

“ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

  1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и довежда до гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са обозначени специално със знак.
  3. Поверителност

ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“ не предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции.

Данните не се използват за целите на Директния маркетинг (за директен маркетинг не се смята изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайтовете, както и Декларацията за поверителност).

  1. Органичаване на отговорността

ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“ прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си достоверна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността да възникват обективни различия или пропуски. ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“ полага разумни действия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злоумишлени атаки на трети лица.

ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“ не носи отговорност за субективните схващания и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“ има право на обезщетение за всички щети, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

  1. Услуги, изискващи име и имейл

ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“ си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу изискване на имейл и име на Потребителя. Услугата е “Изпращане на личен имейл”.

ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“ си запазва правото да прекрати предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени

ХОТЕЛ „ZORNITZA SANDS“  си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като навременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 18.05.2017 г.